บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
 
ความเป็นมา
     บริษัท นิ่มซี่เส็ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2528 โดยตระกูลสุวิทย์ศักดานนท์ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ บริการรับจัดสินเชื่อ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีสาขาให้บริการมากกว่า 300 สาขา ครอบคลุม 11 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่คอยให้การต้อนรับคุณด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบวิถีพุทธ ที่จะทำให้สัมผัสถึง รอยยิ้ม ไหว้ ทักทาย และขอบคุณ ในไมตรี แบบฉบับ "คุยเรื่องเงินกับคนกันเอง"
 
Vision
     บริษัทผู้นำด้านการเงินในตลาดรากหญ้า รายย่อยภาคเหนือตอนบน
 
Mission
 • บริการด้านการเงินทั่วภาคเหนือตอนบน
 • มีการบริการสินเชื่อตามยุคสมัย
 • มีระบบการจัดการ, เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เป็นองค์กรที่ดึงดูดและรักษาคนมีฝีมือเข้ามาร่วมงาน
 • เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคคลากรภายในให้มีความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพ
 • เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข
 • สนับสนุนและส่งเสริมครอบครัวของพนักงานและสังคมให้น่าอยู่
 • เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ค้ำจุนศาสนา
 • เป็นองค์กรที่ปลอดอบายมุข
 •  
  Business strategy
 • ให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ผู้บริโภค
 • การปล่อยสินเชื่อในความเสี่ยงต่ำ
 • วิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อ โดยเน้นความสามารถในการผ่อนชำระ
 • ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดกับคนรุ่นใหม่
 • ใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เน้นวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความกันเอง / ทันสมัย
 • มุ่งบริการที่รวดเร็วให้ความเป็ฯกันเองกับลูดค้า เน้นการให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรและจริงใจกับลูกค้า
 • สนับสนุนส่งเสริมพนักงาน ลด ละ เลิก อบายมุข
 •  
  บริหารงานแบบองค์กรวิถีพุทธ
       BWBS = Buddhist Weight Balance Scorecard การถ่วงดุลในการจัดการองค์กรวิถีพุทธ
       1.ด้านการเงิน
       กรุณา, ไม่โลภในการแสวงหากำไร (มีความเห็นอกเห็นใจ อยากช่วยเหลือผู้อื่น)
       2.ด้านการตลาดลูกค้า
       เมตตา (มีความรักต่อผู้อื่นอย่างเสมอกัน)
       3.ด้านการปฏิบัติงาน
       สมานัตตา, มีความสมัครสมานสามัคคี (สุข ทุกข์ เสมอกัน)
       4.ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
       วิมังสา, การพัฒนาตน (การวิเคราะห์หนทางในการแก้ปัญหา พัฒนาคน)
       5.ด้านวัฒนธรรมองค์กร
       การเป็นบัณฑิต / การมีกัลยาณมิตร (ใช้หลักมงคลชีวิต 38 ประการในการดำเนินการในองค์กร)
   
  เป้าหมายองค์การ
       -ให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้าประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือที่ใหญ่ที่สุด เป็นบริษัทฯ ที่ให้การบริการด้านการเงินที่มีสาขามากที่สุดในภาคเหนือตอนบน พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกเขตพื้นที่
       -ยึดหลักผ่อนปรน เป็นมิตรในการทำธุรกิจ นับถือลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณ และมีสัมพันธ์กันดั่งญาติมิตร
   
  เลขที่ 66/8-11 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-219340-1 , 053-219550