Slide1
Slide2
Slide2
Slide2
Slide2
Slide2
 
                                                  

      
บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
 
  • งานมอบเกียรติบัตร พนักงานอายุครบ 10 15 20 ปีและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2559
  • งานแถลงนโนยบาย ประจำปี 2560
  • งานอุปสมบทพนักงานบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่งจำกัด ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “แสงธรรมส่องใจ นิ่มซี่เส็งส่องทาง”
  • กิจกรรม "นิ่มซี่เส็งรวมใจต้านภัยหนาว" ประจำปี2560
  • อบรมพนักงาน หลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2559
  • พิธี ลด ละ เลิก อบายมุข ประจำปี 2559
  • งานรับเกียรติบัตรพนักงานอายุงานครบ 10, 15, 20 ปี และพนักงานดีเด่น ประจำปี 2558
  • กิจกรรมทั้งหมด >>